ชื่อ - นามสกุล :นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :กำกับ ติดตามและบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน
ที่อยู่ :สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
Telephone :080-515-69
Email :ntpbn1@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : กำกับ ติดตามและบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่ม / แผนก : งานนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม : กำกับ ติดตามและบริหารงาน
กลุ่ม / แผนก : งานวิเคราะห์งบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : กำกับ ติดตามและบริหารงาน
กลุ่ม / แผนก : งานติดตาม ประเมินผลฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : กำกับ ติดตามและบริหารงาน
กลุ่ม / แผนก : งานธุรการ
หน้าที่ในกลุ่ม : กำกับ ติดตามและบริหารงาน