ชื่อ - นามสกุล :นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :กำกับ ติดตามและบริหารงานกลุ่มฯ
ที่อยู่ :สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
Telephone :0805156968
Email :ntpbn1@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน