กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ https://www.plan.pnb1.info Wed, 24 Nov 2021 09:39:14 การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 https://www.plan.pnb1.info/?name=news&file=readnews&id=47 https://www.plan.pnb1.info/https://www.plan.pnb1.info/icon/news_1637720740.jpg

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 18 พ.ย. 2564 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน

1637720740
การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 https://www.plan.pnb1.info/?name=news&file=readnews&id=46 https://www.plan.pnb1.info/https://www.plan.pnb1.info/icon/news_1637720527.jpg

การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 17 พ.ย. 2564 ณห้องประชุมประกายทอง

1637720527
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Budget Report Self Service Online https://www.plan.pnb1.info/?name=news&file=readnews&id=29 https://www.plan.pnb1.info/https://www.plan.pnb1.info/icon/news_1634626593.jpg

วันที่ 15  ต.ค. 2564 นายสุนัด บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานและร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Budget Report Self Service Online ณ ห้องประชุมประกายทอง ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.

1634626593
ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน ครั้งที่ 9/2564 https://www.plan.pnb1.info/?name=news&file=readnews&id=14 https://www.plan.pnb1.info/https://www.plan.pnb1.info/icon/news_1632717215.jpg

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

             นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธาน จัดประชุมกลุ่มนโยบายและแผน ครั้งที่ 9/2564 พร้อมด้วย 1632717215 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านนาป่า https://www.plan.pnb1.info/?name=news&file=readnews&id=13 https://www.plan.pnb1.info/https://www.plan.pnb1.info/icon/news_1632716894.jpg

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น.

     นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและคณะ ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่าพร้อมคณะครู กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแนวทางการด 1632716894 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านศาลาลาย https://www.plan.pnb1.info/?name=news&file=readnews&id=12 https://www.plan.pnb1.info/https://www.plan.pnb1.info/icon/news_1632716802.jpg

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

     นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและคณะ ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาลายพร้อมคณะครู กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแนวทา 1632716802 ตรวจสอบการจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 https://www.plan.pnb1.info/?name=news&file=readnews&id=11 https://www.plan.pnb1.info/https://www.plan.pnb1.info/icon/news_1632716660.jpg

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

     นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากร ร่วมกันตรวจสอบการจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช 1632716660 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า https://www.plan.pnb1.info/?name=news&file=readnews&id=10 https://www.plan.pnb1.info/https://www.plan.pnb1.info/icon/news_1632716561.jpg

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น.

     นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและคณะ ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งหว้า พร้อมคณะครู กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแนว 1632716561 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านซับข่อย https://www.plan.pnb1.info/?name=news&file=readnews&id=9 https://www.plan.pnb1.info/https://www.plan.pnb1.info/icon/news_1632716347.jpg

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

     นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและคณะ ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับข่อย พร้อมคณะครู กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแนวท 1632716347 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านดงขุย https://www.plan.pnb1.info/?name=news&file=readnews&id=8 https://www.plan.pnb1.info/https://www.plan.pnb1.info/icon/news_1632716207.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

     นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและคณะ ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงขุย พร้อมคณะครู กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแนวทา 1632716207